Özel Teknoloji

Teknoloji’de hangi ittifak ne vaat ediyor?

Türkiye’deki seçimlere sayılı günler kala heyecan dorukta. Biz de teknoloji-turkiye olarak 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek kritik seçimler öncesi ittifakların teknoloji vaatlerini mercek altına aldık.

Millet ve Cumhur ittifaklarına ait bilim, teknoloji ve dijitalleşme çerçevesinde seçim vaatleri ve yol haritalarını derlediğimiz teknoloji vaatleri hakkında detaylar şöyle:

MİLLET İTTİFAKI

 • Bilim politikamızı, insan, özgürlük, demokratik eğitim, bilimsel düşünme, girişimcilik ve teknoloji üretimi odaklı bir anlayışla yürüteceğiz.
 • Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunu tekrar çalışır hale getireceğiz.
 • Yüksek Yetenek İnşası Acil Eylem Planını uygulamaya koyacağız.
 • Türkiye’yi giderek dışlandığı uluslararası araştırma ve yenilik ağlarına dahil edeceğiz.
 • Çok boyutlu bir Beyin Göçüyle Mücadele Eylem Planı hazırlayacak ve uygulayacağız.
 • Yetişmiş insan gücümüz için uygun ekonomik ve sosyal koşulları yaratacak, akademisyenlerin özlük haklarında ve gelirlerinde iyileştirmeler yapacağız.
 • Yurtdışındaki yetenekli yapay zekâ araştırmacılarını ülkeye çekmek ve ülkede kalmalarını sağlamak için burs ve araştırma imkanları sağlayacağız.
 • TÜBİTAK’ı sadece Araştırma Enstitüleri ile kritik alanlarda ileri araştırmalar yapan bir kurum haline getireceğiz.
 • İlgili bakanlık ve kurumların eşgüdümü ile Ulusal İnovasyon Sistemini inşa edeceğiz.
 • Teknopark teşviklerini fiziksel mekândan bağımsız hale getirerek tüm Türkiye’yi teknopark yapacağız.
 • Kendine yeterliliğimizin merkezine yenilikçi, yeşil ve dijital dönüşümü benimsemiş girişimcilerimizi yerleştireceğiz.
 • Yeni Girişim Şirketleri (Start-Up) Kanunu’nu çıkartarak girişimciliğe ilişkin hukuki tanımları, statüleri, mali yükümlülükler ve teşvikleri net bir çerçeveye kavuşturacağız.
 • Silikon Vadisi gibi küresel ölçekte başarılı girişimcilik ekosistemlerinin bulunduğu yerlere Özel Temsilci/Büyükelçi atayacağız.
 • Girişimcilerimizin tüm ihtiyaçlarını tek duraktan karşılamak amacıyla Girişimcilik Merkezi kuracağız
 • “Çalışan Hisse Opsiyonları” için gerekli hukuki ve muhasebe alt yapısını oluşturacak ve güçlendireceğiz.
 • Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı kuracağız.
 • Fiber/Optik uzunluğunu en kısa sürede 2 milyon kilometreye ulaştıracağız.
 • Telekomünikasyon sektöründe halen devam eden tüm imtiyaz sözleşmelerini, geçmiş süreçleri ve devir mevzuatlarını inceleyecek, gelişmiş ülke standartlarına uygun yeni bir yetkilendirme rejimi uygulamaya koyacağız.
 • Varlık Fonuna aktarılan Türk Telekom ve Turkcell hisselerini Hazineye devredecek ve çağdaş yönetişim ilkelerine göre bağımsız bir şekilde yönetilmelerini sağlayacağız.
 • İnternete erişimi temel bir insan hakkı olarak tanımlayacak, vatandaşlarımızın her yerde, güvenli, hızlı, ucuz ve sansürsüz internete erişimini sağlayacağız
 • İnternet erişiminin üzerindeki vergileri, Dijital Hizmet Vergisi’ni ve BTK kesintilerini indireceğiz.
 • İnternet üzerinden yayınlara ilişkin yasayı ifade özgürlüğünü ve kişisel mahremiyeti koruyacak şekilde, evrensel, çoğulcu ve demokratik ilkeler çerçevesinde ve geniş bir istişareyle yeniden düzenleyeceğiz.
 • Kamu gözetim gücünün siyasi rakiplere karşı silah olarak kullanılmasının önüne geçeceğiz.

CUMHUR İTTİFAKI

 • Yapay Zekâ Stratejimiz ile yapay zekâ alanının GSYH’ye katkısını yüzde 5’in üzerine çıkaracak, bu alanda 50.000 kişi istihdam edilmesini, lisansüstü düzeyde 10.000 mezun sayısına ulaşmayı ve uluslararası kuruluşların yapay zekâ endekslerindeki sıralamalarında Türkiye’nin ilk 20 ülke arasında yer almasını sağlayacağız.
 • Ankara’da devreye alacağımız yeni veri merkezimizdeki, yeni nesil TRUBA süper bilgisayarı ülkemizde yapay zekâ alanında yapılacak çalışmalardaki kapasitemizi beş kat artıracak.
 • Ülkemizi dijital dönüşümü ilgilendiren uluslararası endekslerde ilk 10’a taşıyacağız.
 • Ülkemizin dijital ekosisteminin yetkinliklerinin arttırılması ve Avrupa Birliği’ndeki paydaşlarıyla iş birliğini geliştirmelerini temin etmek üzere, Dijital Avrupa Programı’na katılımını değerlendireceğiz.
 • Dijital Devlet Stratejisini ve Ulusal Veri Stratejisini hayata geçireceğiz.
 • “Kamu Veri Alanı Projesi” ile ülkemizin kamu kurumlarında veriye dayalı yenilikçiliğin geliştirilmesi ve vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine
  yönelik memnuniyetinin artırılmasını sağlayacak ve kamuda veri paylaşımını kolaylaştırarak kamu kurumlarının “veri temelli organizasyona”
  dönüşümünü hızlandıracağız.
 • Kamu kurumlarının kullandıkları ticari lisanslı yazılımların, mümkün olduğu ölçüde açık kaynak kod yazılımlar ile değiştirilmesine yönelik düzenlemeyi hayata geçireceğiz.
 • Yapacağımız tüm çalışmalarda mahremiyete ve kişisel verilerin korunmasına azami özeni göstereceğiz. Bununla birlikte, verileri anonimleştirerek toplumun tüm kesimlerinin kullanımına sunulmasını ve bu verilerden değer üretilmesi için projeler geliştirilmesini sağlayacağız.
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğüyle uyumlu olarak güncelleyerek kişisel verilerimizi korumaya devam edeceğiz.
 • Ülkemizin kendine has tasarım ve ürün geliştirme kültürünü oluşturması, insan dostu teknolojileri hayata geçirmesi noktasında insan kaynağı
  oluşturulması yönünde gerekli çalışmaları yapacağız.
 • Mikroişlemci üretimi noktasında gerekli yatırımları hayata geçireceğiz.
 • Girişimcilerimizin bulut bilişim ve veri merkezlerine erişimlerini kolaylaştıracak tedbirleri alacağız.
 • Web 3.0 kapsamında ülkemize özgü platformların oluşturulması için gerekli teşvik mekanizmalarını hayata geçireceğiz.
 • Dijital dönüşümü bir fırsata çevirmek ve işgücü piyasası üzerindeki olası olumsuz etkilerini en aza indirmeye yönelik olarak gelecekte dönüşüm geçirecek veya yeni ortaya çıkacak sektör, meslek ve beceriler tespit ederek mesleki eğitim başta olmak üzere müfredatı eğitimin her kademesinde uyumlu, bütüncül ve sürdürülebilir bir yapıda yeniden ele alacağız.
 • Ulusal Güvenlik Stratejimizi gözden geçirerek ilave alınması gereken tedbirleri belirleyecek ve ülkemizin en üst düzeyde güvenliğini ve etkinliğini sağlayacak bir mekanizma oluşturacağız.
 • “Güçlü ve Büyük Türkiye” temalı 2023-2026 dönemi Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planımızı güçlendirerek uygulamaya koyacağız. Türkiye’yi bölgesinde
  ve dünyada kabul edilen caydırıcı bir “Siber Güç” haline getireceğiz.
 • Türkiye’yi yazılım alanında güçlü bir küresel oyuncu yapacağız. Bu amaçla insan kaynağımıza daha fazla yatırım yapacak ve bu alandaki
  firmalarımızın rekabetçiliğini artıracak destek mekanizmalarını daha da güçlendireceğiz.
 • Yerli yapay zekâ dil modellerimizi geliştireceğiz.
 • Yapay zekâ, makine öğrenmesi, robotik teknolojiler, 3 boyutlu yazıcı, dijital ikiz, bulut bilişim ve büyük veri gibi dijitalleşme uygulamalarına
  yönelik teknoloji geliştirme ve üretim kabiliyetinin ülkemizde güçlendirilmesine öncelik verecek, bu alanda gerekli araştırma altyapılarını
  geliştireceğiz.
 • Ortaya koyacağımzı dijital dönüşüm stratejisiyle Türkiye’nin dijital alanda bir dünya markası olmasına yönelik adımları hayata geçireceğiz.
 • Her alanda üretilen verilerin dijital ortama aktarılarak açık erişimini destekleyeceğiz. Güvenli veri altyapıları kuracak ve ilgili sektörlerde veri
  paylaşımı ve veri değişimi için teknik standartların oluşturulmasını sağlayacağız.
 • Hazırlayacağımız bulut bilişim stratejisiyle kamu kurumlarının veri saklama ve veriye erişim kapasitelerini iyileştirecek, veriye dayalı karar
  destek sistemlerini geliştireceğiz.
 • Sanayinin dijitalleşmesi sürecinde önem arz eden nesnelerin interneti gibi ileri üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılmasını sağlayacağız.
 • İmalat sanayinin dijital dönüşüm süreçlerini destekleyecek ve finansman imkânlarını artırarak ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesini teşvik
  etmeye devam edeceğiz.
 • Model Fabrikaları sanayinin yoğunlaştığı toplam 14 ilimize yaygınlaştıracağız.
 • KOBİ’lerde dijital dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. Otomasyon ve bilgi teknolojilerini kullanma kapasitesini ve verimliliklerini artıracağız. Bu amaçla KOBİ’lerimizin bilgi, finans, personel eksikliğini azaltacak destek programları oluşturacağız.
 • e-ticaret ve e-ihracat gibi ticaretin dijitalleşmesi politikası araçlarımıza verdiğimiz destekleri geliştirmeye devam edeceğiz. Bir yandan da
  tüketicinin ve rekabetin korunması için düzenleyici mekanizmaları güçlendireceğiz.
 • Geliştirdiğimiz kavramsal tasarım ve kriptolojik altyapı ile test sürecini başlattığımız yeni nesil dijital Türk Lirası projesini hayata geçireceğiz. Bunun yanı sıra, genel anlamda dijital finansal işlemler konusunda düzenleyici çerçevemizi güçlendireceğiz.
 • Dijital eşitsizliği ortadan kaldıracak bir anlayış içinde; ülkemizin tüm yörelerine, kırsal alana ve farklı kesimlerine erişim imkânı verecek altyapıları ve beceri programlarını kamu olarak doğrudan vatandaşlarımıza sunacak veya destekleyeceğiz. Böylece, yetkinlik açığını giderecek ve fırsat eşitliğini sağlamış olacağız. Bu alana ilişkin desteklerimizi şekillendirirken vergi mevzuatımız konusunda gerekli güncellemeleri yapacağız.
 • Dijitalleşme konusunda gençleri odağa alan politikalar hayata geçireceğiz.
 • AK Parti olarak, tüm bu çalışmaları yaparken insan odaklı bir bakışla veriye dayalı karar alma yaklaşımını sadece kamuda değil, özel sektör
  ve sivil toplum örgütleri için de tesis edecek, ülkemizi hem Dijital Türkiye hedefine ulaştıracak hem de küresel bir lider konuma getireceğiz. Birlikte Yapacağız
 • Ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil üreticisi yapacak Teknoloji Devrimi vizyonu doğrultusunda adımlar atmaya devam edeceğiz.
 • Küresel rekabetteki konumumuzu güçlendirmek için Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranını yüzde 2 düzeyine taşımayı hedefliyoruz.
 • Ülkemizi Küresel Yenilik Endeksinde ilk 20’ye taşıyacağız.
 • Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi kapsamında dünyanın en gelişmiş 20 ekosistemi arasında yer almayı ve ekosistemimizden 15 Turcorn
  ve 5 Decacorn çıkaracağız.
 • Teknoloji yoğun üretime geçiş ile tedarik zincirinin karbonsuzlaşması ve yeşil dönüşüm için farkındalık ve danışmanlık desteklerimizi artıracağız.
 • İklim değişikliği ile mücadele ve Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum kapsamında Türkiye İmalat Sanayinin Yeşil Dönüşümü Projesi’ni hayata geçireceğiz.
 • İmalat sanayi sektörlerinin yeşil mutabakata uyumu konusunda Çelik, Alüminyum, Çimento ve Gübre üretiminde karbonsuzlaştırma yol haritalarını geliştireceğiz.
 • Türkiye’nin gübre ithalatını yarı yarıya azaltıyoruz. Verdiğimiz teşvikler sayesinde Zonguldak’ta, 32 milyar liralık yatırımla yerli gübre fabrikası
  kuruluyor. Karadeniz’den çıkaracağımız doğalgazı kullanacak bu tesiste 2 milyon ton gübre üretilecek. Böylece yıllık 650 milyon dolarlık ithalatın önüne geçmiş ve ülkemizin gıda güvenliğini sağlamış olacağız.
 • Deprem, sel, heyelan, orman yangınları dahil afet risk yönetimine hizmet edecek yeni teknolojilerin geliştirilmesi için özel destek mekanizmaları kurgulayacağız.
 • Hidrojen alanında ulusal atılım sürecimizi başlatarak, ulaşım araçlarına entegre olacak Milli Hidrojen Güç Sistemini geliştireceğiz.
 • Karbon salınımının nerdeyse sıfır olduğu, radyasyon ve yüksek sıcaklık ihtiyacı olmayan yenilikçi füzyon teknoloji ile daha önce dünyada
  kullanılmamış sürdürülebilir ve kompakt bir nükleer reaktör üretimini gerçekleştireceğiz.
 • Şehirlerimizi enerji, tarım, biyoçeşitlilik, mobilite gibi unsurların birbirleriyle bağlantılı olduğu, verimli ve ileri teknolojiyle donatılmış akıllı şehirler haline dönüştüreceğiz.
 • Hızlı şarj teknolojileri, enerji yoğunluğu yüksek batarya hücre teknolojileri, havayolu ulaşımına alternatif ulaşım sistemleri ve tam otonom
  (sürücüsüz) mobilite sistemlerinde öncü bir ülke olacağız.
 • Türkiye’yi yeni nesil elektrikli otomobil üssü haline getirme hedefimiz doğrultusunda, yerli otomobilimiz TOGG’un seri üretimini yıllar içinde
  artırarak 2030 yılına kadar 1 milyon araca ulaşacağız.
 • Yerli otomobilimiz TOGG başta olmak üzere elektrikli otomobil üretimi ve kullanımındaki gelişmeleri dikkate alarak yüksek hızlı şarj istasyonlarının 81 ilimizin tamamında yaygınlaştırılması konusunda ilave adımlar atacağız.
 • Elektrikli araç stoğunun 2 milyonu, şarj istasyonu sayısının 200 bini aşmasını sağlayacağız.
 • Batarya modül ve paketi ile alt komponentlerinin geliştirilerek batarya üretim yatırımlarının tamamlanmasını sağlayacağız.
 • Ülkemizde bir batarya test merkezi kurulmasını teşvik edeceğiz.
 • Yerli aktif olmayan malzemeler ile batarya hücre üretim yatırımının yapılmasını sağlayarak “Bölgesel Batarya Üretim Merkezi” olacağız.
 • Toplu taşıma ve şehir içinde kullanılan kamu hizmet araçlarının yerli ve elektrikli araçlar olmasını sağlamak üzere kamu alım programları uygulayacağız.
 • Seviye 4 otonom araçların geliştirilmesine ve üretilmesine yönelik teşvikler verecek, bu teknolojilerin sahada kullanılmasına yönelik düzenlemeleri hayata geçireceğiz.
 • Stratejik yüksek teknoloji ürünlerinden mikroçiplerin tasarım, üretim ve ticarileşmesi için özel sektörümüzü yıllara sari olacak şekilde destekleyeceğiz.
 • Türkiye, imalat, savunma, uzay, haberleşme ve enerji gibi kritik alanlarda ihtiyaç duyduğu çiplerin tasarımını, paketlemesini ve bir kısım üretimini yapabilen bir ülke konumuna geldi.
 • Çip endüstrisinde Ar-Ge, tasarım, üretim ve ticarileştirme kabiliyetleri ile nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi için mikroçip tasarım destek
  çağrısına çıkıyoruz. Üniversitelerimize ve girişimcilerimize altyapı, lisans, prototip üretim ve insan kaynağı alanlarında destekler vererek,
  dünyada söz sahibi çip tasarımcısı milli şirketlerimizin sayısını arttırmayı hedefliyoruz.
 • Savunma sanayiinde elde ettiğimiz tecrübeyi sivil alanlara aktararak; İHA’larla tarım, kargo, hasar tespit, ilk yardım gibi uygulama çözümleri
  geliştiren küresel markalar çıkaracağız.
 • Yerli ve milli gözlem uydumuz İMECE’yi, 11 Nisan 2023 tarihinde uzaya fırlatacağız. Savunma, afet yönetimi, çevre, şehircilik, tarım ve ormancılık alanlarında hizmet verecek İMECE, Türkiye’nin yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacını karşılayacak.
 • Uzaya fırlatmaya hazırlandığımız TÜRKSAT 6A sayesinde ülkemiz, dünyada haberleşme uydusu geliştirme kabiliyetine sahip 11 ülke arasına
  girecek, haberleşme ve yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyaçlarımızı bundan böyle milli imkânlarla karşılayacağız.
 • Stratejik yüksek teknoloji ürünlerinden mikroçiplerin tasarım, üretim ve ticarileşmesi için başta İstanbul ve Ankara illerimiz olmak üzere özel
  sektörü çok yıllı olacak şekilde destekleyeceğiz.
 • Çip tasarımı alanında insan kaynağı havuzunun geliştirilmesi için üniversitelere altyapı, lisans, prototip üretimi ve personel geliştirme alanlarında destek vereceğiz.
 • Uzaya fırlatmaya hazırlandığımız TÜRKSAT 6A sayesinde ülkemiz, dünyada haberleşme uydusu geliştirme kabiliyetine sahip 11 ülke arasına
  girecek, haberleşme ve yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyaçlarımızı bundan böyle milli imkânlarla karşılayacağız.
 • Milli Uzay Programı hedeflerinden olan Ay Misyonu kapsamında insansız uzay aracımızın tasarım ve üretim çalışmalarını tamamlayarak bu görevde kullanılacak hibrit yakıtlı, özgün ve milli uzay roketi motorunu geliştireceğiz.
 • Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi kapsamında bir Türk vatandaşının bilim misyonu ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmesi çalışmalarını tamamlayacağız.
 • Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssümüzü kalıcı hale getirmeyi, Antarktika Anlaşmalar Sistemi’nde ‘gözlemci’ statüsünden ‘danışman
  ülke’ statüsüne geçmeyi hedefliyoruz.
 • Ülkemizin en önemli sermayesi, sürdürülebilir kalkınma ve gelişime öncülük edecek olan insanımızın güçlendirmek hedefiyle, proje odaklı
  erken yaş eğitimleri ve teknoloji yarışmaları gibi uygulamalarımızı yaygınlaştıracağız.
 • İnsan kaynağımızı yeni nesil dijital yetkinlikler odağında desteklemeye ve yönlendirmeye yönelik Dijital Rozet uygulamasını başlatacağız.
 • 81 ilimizde TEKNOFEST Atölyeleri kuracak, proje geliştiren gençlerin kullanımına sunacağız.
 • 15 milyar dolarlık bilişim ihracatı rakamına ulaşmayı hedefliyoruz.
 • Yüksek teknolojili sanayilerin imalat sanayii ihracatındaki payını OECD ortalamalarına ulaştıracağız. Bu doğrultuda, yüksek teknoloji yoğunluklu ürünlerin ihracatı için kapsamlı ihracat destek programlarını oluşturacağız.
 • Bilim ve teknoloji alanında bütün önemli paydaşları biraraya getirerek güçlü siyasi liderlikle önceliklerimizi belirleyeceğimiz platformları daha etkili bir şekilde kullanacağız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Please enter Coingecko Free Api Key to get this plugin works.